UPMEnergy
  • Energia
  • Tavoitteena kestävä ja tehokas energiankäyttö
Artikkeli | 01/18/2021 07:47:50 | 6 min Lukuaika

Tavoitteena kestävä ja tehokas energiankäyttö

Puhdas energia on kestävän kehityksen edellytys. UPM:n konkreettisina vastuullisuustavoitteina on parantaa energiatehokkuutta vuosittain ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Puupohjaiset tuotteet ja ratkaisut tarjoavat uusiutuvan vaihtoehdon fossiilisille raaka-aineille monessa sovellutuksessa, mutta niiden valmistukseen tarvitaan runsaasti sähköä ja lämpöä. UPM on merkittävä energian tuottaja ja käyttäjä, ja siksi YK:n kestävän kehityksen tavoite 7, ”Puhdas ja edullinen energia”, on yksi yhtiön kuudesta painopistetavoitteesta.

”Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energianlähteillä ja energiatehokkuuden samanaikainen parantaminen ovat keskeisiä keinoja hillitä ilmastonmuutosta. Tehokas energiankäyttö vähentää päästöjä ja säästää luonnonvaroja sekä kustannuksia, joten se on järkevää sekä ympäristön että talouden kannalta”, UPM Energyn ympäristö-, laatu- ja turvallisuuspäällikkö Pasi Svinhufvud sanoo.

UPM:llä on merkittävä osuus ilmaston näkökulmasta kestävää sähköntuotantoa. UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja, jonka monipuolinen tuotanto muodostuu pääasiassa vesi- ja ydinvoimasta. Lisäksi liiketoiminnot hyödyntävät omia voimalaitoksia, jotka tuottavat energiaa paperi-, sellu- ja vaneritehtaiden sekä sahojen tarpeisiin.

UPM:llä on tehty töitä puhtaamman energian eteen jo vuosikymmeniä, ja tämä näkyy yhtiön 2030-vastuullisuustavoitteissa. Tavoitteina on parantaa energiatehokkuutta yhdellä prosentilla vuosittain ja varmistaa, että vähintään 70 prosenttia käyttämästämme energiasta on uusiutuvaa.

Auditoinneilla parannuksia energiatehokkuuteen

Auditoinnit, uudet innovaatiot ja UPM:n oma energiatehokkuusverkosto ovat käytännön keinoja saavuttaa energiatavoitteita. Vuodesta 1997 lähtien tehdyt säännölliset auditoinnit ovat auttaneet löytämään uusia keinoja kehittää liiketoimintojemme energiatehokkuutta.  Auditoinnit yhdessä investointien ja materiaalitehokkuuden kehittämisen kanssa ovatkin parantaneet  yhtiön energiatehokkuutta.

”Energia-auditoinnissa asiantuntijamme käyvät hyvin tarkkaan läpi tehtaan toimintaa ja tekniikkaa”, Pasi Svinhufvud kertoo. ”Kun isot asiat ovat nykypäivänä jo kunnossa, vaatii yhden prosentin parannus energiatehokkuudessa meiltä jatkuvaa työtä. Kun aiemmin auditoitiin kokonaisia tehtaita, keskitytään nyt rajatumpien kohteiden parantamiseen.”

Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi UPM on korvannut fossiilisia polttoaineita erityisesti uusiutuvalla puupohjaisella biomassalla, kuten tuotannon ylijäämänä syntyvällä puunkuorella ja mustalipeällä. Biomassasta sähköä ja lämpöä tuottavia voimalaitoksia on rakennettu muun muassa Suomeen ja Iso-Britanniaan. Saksassa kivihiilen vaihtaminen maakaasuun ja Suomessa hiililauhdevoimasta ja turpeesta luopuminen vähentävät myös fossiilisen energian osuutta.

”Uusiutuvan energian osuuden säilyttäminen 70 prosentissa ei ole meille suurin haaste. Suomessa uudistukset vesivoimalaitoksillamme jatkuvat. Uudella tekniikalla samasta vesimassasta voidaan tuottaa aikaisempaa enemmän energia”, Svinhufvud toteaa.

Parhaat käytännöt jakoon

Parhaiden käytäntöjen jakamiseksi UPM:llä on oma, kaikki liiketoiminnot kattava energiatehokkuusverkosto.   

”Tiedon jakaminen ja koordinointi on tärkeää hyvien ideoiden hyödyntämiseksi mahdollisimman laajasti. Kun energia-auditoinnit keskittyvät yhä pienempiin yksityiskohtiin, verkosto kokoaa yhteen löydökset ja sitä kautta voidaan tunnistaa yhteisiä kehityskohteita.”, sanoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Sirpa Korhonen UPM:ltä.

Tehtaidemme tuotantoprosessit ja niiden fysiikanlait ovat hyvin samankaltaisia, mikä helpottaa parhaiden käytäntöjen jakamista eri liiketoimintojen välillä. ”Esimerkiksi vaneriviilun ja paperin kuivaamisessa pätevät samat periaatteet, vaikka laitteet tehtaissa ovat erilaisia”, Korhonen selittää.

Kestävän kehityksen ratkaisuja

Uusiutuvan energian osuuden lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat keinoja, joilla UPM pyrkii saavuttamaan hiilidioksidipäästövähennystavoitteensa, jotka ovat osa yhtiön allekirjoittamaa YK:n 1,5 asteen ilmastositoumusta. Toimet ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi myös EU:n Green Dealin kanssa, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

”Metsäteollisuudella on kaikki edellytykset vastata tämän vuosisadan haasteisiin. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuvaa, kierrätettävää ja kotimaista, ja olemme edelläkävijöitä energiatehokkuuden kehittämisessä sekä biomassan ja sivuvirtojen hyödyntämisessä”, sanoo eurooppalaisia sellu-, paperi- ja kartonkiyrityksiä edustavan CEPI:n ilmasto- ja energiajohtaja Nicola Rega.

”Nykytilanne ei ole kestävällä pohjalla ja autamme yrityksiä siirtymään uusiutuvaan energiaan. Energiatehokkuuden merkittävä parantaminen vaatii investointeja, ja se taas edellyttää, että yritykset säilyvät kilpailukykyisinä”, Rega toteaa.

Teknologian tutkimuslaitos VTT on selvittänyt, että Suomessa metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyödyt ovat nykyisellään viisinkertaiset verrattuna teollisuuden suoriin päästöihin. Metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaan tehtaat voidaan muuttaa 15 vuodessa lähes fossiilittomiksi ja puupohjaisten tuotteiden ilmastohyötyjä lisätä entisestään.

”On tärkeää pitää katse pallossa ja keskittyä fossiilisista poltto- ja raaka-aineista luopumiseen”, muistuttaa Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom.

”Energian käyttö ei itsessään ole ongelma, kun se tapahtuu kestävästi. Siksi on hyvä, että yrityksillä on käytettävissä monipuolisesti niiden omiin tarpeisiin sopivia vaihtoehtoja. Energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei vaadi taikuutta, vaan pääsemme niihin olemassa olevilla teknologioilla”, Fagerblom kiteyttää.

UPM julkaisee artikkelisarjan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Sarjan artikkelit esittelevät valitsemamme painopistetavoitteet ja kertovat käytännön toimistamme niiden edistämiseksi. Lue myös sarjassa aiemmin julkaistut jutut:

Teksti: Janne Suokas

Uusi raportointityökalu auttaa saavuttamaan 65 prosen­tin päästövähennys­tavoitteen
Artikkeli | 3 min

Uusi raportointityökalu auttaa saavuttamaan 65 prosen­tin päästövähennys­tavoitteen

Lue lisää
Uusiutuvalla vesivoimalla tehoa ja joustavuutta
Artikkeli | 3 min

Uusiutuvalla vesivoimalla tehoa ja joustavuutta

Lue lisää
Miksi ostaa kalliilla hinnalla kun voi ostaa halvalla
Blogi | 3 min

Miksi ostaa kalliilla hinnalla kun voi ostaa halvalla

Lue lisää