UPM Energy aloittaa Sotkamon Sapsokosken vanhan myllypadon ja myllyn purkamisen – vaelluseste poistuu ja kosken kunnostamiselle luodaan perusedellytykset

Paikallisuutiset 4.9.2020 12.00 EEST

UPM Energy aloittaa Sotkamon Sapsokoskessa olevien patorakenteiden ja myllyrakennuksen purkutyöt maanantaina 7.9.2020. Purkutöiden arvioidaan kestävän noin kuukauden ajan. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt kohteeseen vesilain mukaisen purkuluvan syyskuussa 2019. Purkuhankkeen tavoitteena on luoda perusedellytykset Sapsokosken kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden suunnittelulle ja toteutukselle erillisenä hankkeena. Padon purkaminen avaa vaellusreitin kahteentoista kohteen yläpuoliseen koskipaikkaan ja nostaa Sapsojoen kalataloudellista arvoa sekä sijoittumista kunnostustarpeen osalta tärkeysjärjestykseen sijoitettujen virtavesikohteiden listalla.

Sapsokosken pato

Purkutyöt alkavat työmaa-alueen suojaamisella ja myllyrakennuksen tyhjentämisellä sekä rakennuksessa sijaitsevan vanhan generaattorin purkamisella ja konepurun valmistelutöillä. Myllyn generaattori lahjoitetaan Suur-Savon sähkölle museoitavaksi. Myllyrakennuksen konepurun arvioidaan alkavan viikolla 39 ja patorakenteiden purun viikolla 41. Kaikki purettava materiaali lajitellaan ja kuljetetaan paikalta kierrätettäväksi ja uudelleen käytettäväksi. Purkutöiden jälkeen paikalla suoritetaan vielä maisemointi- ja joen pohjan muotoilutöitä paikalla olevia maa-aineksia käyttäen. Töiden aikataulu tarkentuu työn edetessä ja siihen vaikuttaa muun muassa joen vesitilanne. Purkutöiden valmistelu ja purkumateriaalin poiskuljetus lisää raskasta liikennettä Takalantien länsipäässä. Tie pysyy kuitenkin koko ajan käytössä normaalisti.

Purkamisen myötä joen uoma levenee nykyisen padon kohdalla. Veden keskikorkeus paikalla sekä muutaman kymmenen metrin matkalla sen yläpuolisella alueella laskee. Vaikutuksen alaiset vesialueet ja rannat ovat UPM:n omistuksessa. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan haittaa muiden omistamille kiinteistöille, ympäristölle, suojelualueille tai suojeltaville kohteille. Purkutöiden työn-aikaiset vaikutukset arvioidaan niin ikään vähäisiksi ja ne rajoittuvat kohteen välittömään lähiympäristöön Sapsokosken alajuoksulle.

Padon purku edistää Sotkamon yleiskaavan mukaista Sapsokosken alueen virkistyskäyttöä sekä poistaa kalataloudellisia kunnostustoimia haittaavan nousuesteen. Hanke on osa UPM:n vaelluskalaohjelmaa, jonka tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset.

Lisätietoja antaa:
Viestintäjohtaja Markku Herrala, UPM Energy, puh. 040 586 2597

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com