Purku- ja kunnostustyöt Arvajankoskessa alkavat elokuun toisella viikolla

Paikallisuutiset 29.7.2022 0.00 EEST

(UPM, Helsinki, 29.7.2022 klo 9.00) – UPM käynnistää Jämsän Arvajankosken patorakenteiden purkutyöt ja alueen kalataloudelliset kunnostustyöt elokuun toisella viikolla. Noin 2–3 kuukautta kestävissä töissä avataan 19 kilometrin mittainen Arvajan koskireitti, mikä lisää merkittävästi uhanalaisen järvitaimenen kutu- ja poikasalueita.

Arvajankoskessa on ollut ajan saatossa useita erilaisia myllyjä, sahoja, uittorakenteita ja vesilaitoksia aina 1800-luvulta lähtien. UPM:n Kaipolan tehtaan tarpeettomaksi jäänyt vedenottamo ja pato on ollut koskimaisemassa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Arvajankoski toimi tehtaan vedenottamona vuoteen 2015 saakka, kunnes tehtaan vedenotto siirtyi Päijänteen Tiirinselälle.

Työt aloitetaan rakentamalla väliaikainen työpato hankealueen vedenkorkeuden laskemiseksi ja rakennustöiden mahdollistamiseksi. Tämän jälkeen vanhat pumppaamo- ja säännöstelypatorakenteet puretaan vaiheittain. Töiden edetessä koskialueelle rakennetaan myös pysyvä pohjapato, joka asettaa lopulta ylävirran vedenkorkeuden nykyiselle keskimääräiselle tasolle ja pienentää pinnakorkeuden vaihtelua. Arvajankoskeen tehdään myös kalataloudellinen kunnostus, joka yhdessä pohjapadon kanssa mahdollistaa kalojen kulun yläpuolisille koskialueille. Pohjapadon myötä myös koskialueen vedenkorkeuden säännöstely lakkaa.

Hankkeesta ei aiheudu haittaa alueen kiinteistöille, ympäristölle ja suojelualueille, mutta työn aikana vedenkorkeutta joudutaan laskemaan, ja väliaikainen laskeminen vaikuttaa yläpuolisten Lehmijärven ja Kapalojärven vedenpinnan korkeuksiin. Suurimmillaan ylävirran vedenpinta voi laskea alle normaalisti havaitun vedenpinnan tason. Toteutuvat pinnankorkeuden muutokset ylös tai alas riippuvat työajankohdan vesi- ja sääolosuhteista.

Arvajankosken hanke on paikallisesti ja myös valtakunnallisesti merkittävä, ja se sisältyy myös kansallisen NOUSU-ohjelman toimenpiteiden ja tuen piiriin. Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämän NOUSU-ohjelman tavoitteena on parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita ja palauttaa vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Arvajankosken hanke on osa UPM:n vaelluskalaohjelmaa. Sen tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset. Tarpeettomiksi käyneiden patojen poistaminen on tehokas ja helppo tapa suojella ja palauttaa luonnon monimuotoisuutta. Arvajankoski on hyvä esimerkki siitä, miten tarpeettoman nousuesteen purkamisella voidaan elvyttää virtavesiluontoa, elimistöä ja kalakantaa.

Töiden edetessä UPM järjestää medialle vierailumahdollisuuden työmaalle. Elokuun viimeisellä viikolla suunniteltuun vierailuun lähetetään kutsu erikseen.
 

Lisätietoja antavat:
Ympäristöinsinööri Pekka Rantala, UPM Communication Papers, puh. 040 738 7638
Ympäristöpäällikkö ja UPM:n vaelluskalaohjelman koordinaattori Mikael Rytkönen, UPM Energy,  puh. 040 826 3636

 

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Energy
UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Tuotamme hiilidioksidivapaata sähköä omissa ja osakkuusyhtiöiden voimalaitoksissa. Sähköntuotannon lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. www.upmenergy.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils