Sapsokosken ja Arvajankosken kunnostuksen myötä vaelluskaloille avautui lähes sata kilometriä vaellusreittejä

Lehdistötiedote 10.11.2022 14.30 EET

Kahden UPM:n vaelluskalaohjelmaan kuuluvan kohteen - Sotkamon Sapsokosken ja Jämsän Arvajankosken - kunnostustyöt on saatu päätökseen. Hanke avasi vaelluskaloille lähes sata kilometriä vaellusreittejä.

Suomessa on lukuisia turhia vaellusesteitä kuten tarpeettomiksi käyneitä patoja. Niiden purkaminen on yksi UPM:n vaelluskalaohjelman keinoista palauttaa luonnon monimuotoisuutta. Kaksi tällaista hanketta, Sapsokoski ja Arvajankoski, on nyt saatu valmiiksi.

Sotkamossa sijaitseva Sapsokoski valmistui elokuussa. Alueella sijainneet vanha mylly ja pato oli poistettu jo vuonna 2020. Nyt koskeen palautettiin sieltä aikoinaan poistettuja kiviä, mikä teki siitä luonnonmukaisemman. Lisäksi eri puolille koskea rakennettiin vaelluskaloille, etenkin uhanalaiselle taimenelle, kolmisenkymmentä kutusoraikkoa. Padon poisto avasi vaelluskaloille reitin lähes 40 kilometrin mittaiselle vesistöreitille.

Jämsän Arvajankosken kunnostus valmistui lokakuussa. Vanhat pumppaamo- ja säännöstelypatorakenteet purettiin ja tilalle tehtiin pysyvä pohjapato. Lisäksi vanha kalatie uusittiin ja alueelle rakennettiin uusia kutu- ja poikasalueita. Pohjapato mahdollistaa kalojen kulun koskialueen yläjuoksulle ja tasaa pintakorkeuden vaihteluja.

Yhteensä 19 kilometrin mittainen Arvajan koskireitti on merkittävä Päijänteen taimenen kutujoki. ”Hanke eteni odotusten mukaisesti ja taimen on jo noussut Päijänteestä uutta kalatietä pitkin Arvajan koskireitille,” kertoo UPM Communication Papersin ympäristöinsinööri Pekka Rantala. Kaikkiaan Arvajankosken kunnostuksen myötä vapautui yhteensä yli 55 kilometriä vesistöreittiä vaelluskalojen käyttöön.

Sapsokosken kunnostus toteutettiin yhteistyössä UPM Energyn, Fortumin, Kainuun kalatalouskeskuksen ja Lapin ELY-keskuksen kanssa. Arvajankosken kunnostuksessa oli mukana Keski-Suomen Vesi ja ympäristö ry sekä Pohjois-Savon ELY-keskus. Kunnostus sai tukea myös maa- ja metsätalousministeriön käynnistämästä NOUSU-ohjelmasta, jonka tavoitteena on parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita ja palauttaa vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Sekä Sapsokoskella että Arvajankoskella tullaan tekemään seurantaa kunnostuksen tuloksista.

UPM:n vaelluskalaohjelman tavoitteena on elvyttää vaelluskalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset. Ohjelman puitteissa on mm. purettu vaellusesteitä Keski-Suomessa metsäautoteiden tierummuista ja osallistuttu useaan pilotti- ja tutkimushankkeeseen. UPM Energy etsii jatkuvasti uusia kohteita vaelluskalaohjelmaan.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöpäällikkö Mikael Rytkönen, UPM Energy, puh. 040 826 3636

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils